PATELLA LUXATION

(LÖSA  KNÄSKÅLLAR)

Patella Luxation (PL) är när knäskålen inte sitter fast utan kan hoppa ur läge. PL förekommer "oftast" hos hundar med en kroppsvikt under 10 kg, (men kan självklart även förekomma på större hundar). Lösa knäskållar  hänger både av kön, ras och storelse. Små hundar har PL mer ofta än större hundar. Tikar har 1.5 gånger mer PL än hanar. Också om rasen ökar sin populäritet och mer valpar produceras (och om avelsdjur är inte vald omsorgsfull och om inavelsgrad ökar för högt) kan det öka rasens PL siffror.

PL är en defekt där knäskålen hoppar ur led. Knäskålen ska normalt ligga fast i en fåra på framsidan av lårbenet, där den hålls på plats av fårans kanter samt muskler och ledband.
PL innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas från sin normala position antingen utåt (lateral luxation)
eller inåt (medial luxation). Förändringen har en komplex bakgrund, d.v.s att orsaken kan var många t.e.x. utplaning av knäskålens/knäledens ledyta eller av felaktig vinkel mellan lårben och lårbenshals. Förändringarna i lårbenet kan i sin tur orsakas av felaktig mineral
- eller hormonomsättning.

Diagnos
Diagnos ställs genom att veterinär palperar (känner på) knäskålarna. Palpation innebär att man undersöker genom att bara använda händerna. Röntgenbilder kan tas för att bedöma graden av förändringar i benställning och eventuella pålagringar.  För officiell patellaundersökning gäller att hunden är minst 12 månader gammal och ID
-märkt. Resultatet ska vara skrivet på SKK:s egna dokument för "Patellastatus".
(Här i Finland i SKL
-FKK:s dokument !)

Vi har enats om en palpatorisk undersökning enligt följande:
Undersökningen bör göras med hunden placerad stående på ett bord. Bakbenet skall vara rakt men inte översträckt. Patella fattas mellan tummen och pekfingret. Rörligheten prövas lateralt och medialt. Om patella kan föras över/utanför rullkam bedöms den som luxerbar. Eventuell sedering bör vara lätt och hänsyn tas till den större slapphet som då eventuellt uppstår. Hunden skall vid bedömningen ha uppnått minst ett års ålder.

 För att konstatera Patella Luxation skall man gå till flera olika veterinärer som får känna på hundens knän. För en ovan veterinär kan det vara svårt att avgöra om hunden har Patella Luxation eller inte. Det man kan se med ögat är att hunden kan dra upp ett ben och bara gå på tre ben. Men detta behöver inte betyda att den har fel på knäskålen därför är det viktigt att gå till veterinären för att undersöka saken. Hundar som har ärftligt form av Patella Luxation skall inte användas i aveln. Hundar kan okså ha lösa knäskållar som är förursakts av olyckan.

Knäledsfel eller s.k. "slipping patella" förekommer i vår rasen inte ofta och få av ägare och uppfödare knäledsundersöker sina djur och avelsdjur. Dåliga, raka bakbens vinklar i has och knä verkar förvärra denna ärftliga defekt. Det är en slapphet i knäskålarnas ledband och ligament som i svåra fall orsakar ständig hälta och måste opereras. När knäleden undersökts veterinären känner på för stor slapphet i de ledband och ligament som håller knäskålens på plats. Kom  ihåg att underrätta uppfödaren om ALLT som framkommit.


Symptom
Symptomen varierar från att hunden hoppar på tre ben i några steg till att den är ständigt halt. Om knäskålen är permanent luxerad får hunden en typisk, knäande gång. Båda benen kan vara drabbade.
Hundar med PL drabbas lättare av korsbandsskador och utvecklar med tiden pålagringar i knäleden om de inte behandlas. Många hundar med PL är symptomfria.

Diagnostik
I de flesta fall kan diagnosen ställas då man undersöker knäledens stabilitet (genom palpation). Diagnosen bör fastställas så tidigt som möjligt för att undvika följdproblem. Knäledsluxation graderas enligt en skala från grad 0 (normal knäled) till grad 4 (permanent rubbad knäskål). Nivåerna däremellan graderas beroende på om knäskålen kan rubbas respektive återgå i läge spontant. Värdering av sekundära defekter och deformiteter sker också i denna gradering. SKK har infört en tregradig skala som ligger till grund för intygsskrivning avseende patellastatus. Röntgenundersökning är av värde isamband med diagnostik, eftersom förändringar av benaxeln och rotationer respektive avvikelser i ben och leder kan mätas. Dessutom kan sekundära förändringar (artrosförändringar) påvisas. Röntgenundersökning ger besked om vil
ka behandlingsmöjligheter som finns.

Grad 1:
Knäskålen ligger på plats, men kan luxeras manuellt. Den återgår spontant i normalt läge. Många av de här hundar är symptomfri, men hos några kan knäskålen glida ut av sin normal plats och medföra halthet.

Där kan vara små avvikelser från den normala utveckling av bagbenet.

Grad 2:
Knäskålen ligger normalt på plats vid undersökning, men flyttas lätt ut av plats och glider inte själv tillbaka på plats igen. Den kan också själv hoppa ut av platsen, när benen böjas ock sträckes. Läggar man knäskålen tillbaka på sin plats, blir den liggande. Där kan vara upp till 30o rotation av underbenens översta del. Det medför, att de senar, som holler knäskålen på plats, inte längre ligger mitt föran på underbenet. Hunden  haltar  och perioderna med halthet ska bli längre.

Obehandlad kan grad 2 gå över i grad 3.

Grad 3:
Knäskålen är alltid ut av det normala led. Den kan läggas på plats, när benet sträckes, och glida ut igen, när benet böjas. Underbenens översta del är roterad 60o . Musklarna sitter inte på den rigtig plats. Där kan utvcklats slidförändringar i knäledet. Hunden brukar benet, men kan inte sträcka knäledet och den haltar som regel tydlig.

Grad 3 kan utveckla sig till grad 4.

Grad 4:
Knäskålen er alltid ut av den normala plats, och den kan inte läggas på plats. Den översta del av underbenet är roterad 60o
- 90o. Hund med PL grad 4 har stark invaliditet och har abnormal bagbensrörelser eller kan inte gå.


(Gradering  i  Finland)

Behandling
Behandling bör utföras så snart diagnosen är ställd. Vanligtvis är kirurgisk behandling nödvändig. Målsättningen ska vara att så tidigt som möjligt korrigera dragriktningen i lårmuskeln och därmed normalisera de krafter som verkar på knäleden. Detta minskar utvecklingen av deformiteter i ben och leder samt möjliggör en normalutveckling av leden. Det förtjänar att påpekas att sjukdomen är progressiv (tilltagande) och att grava handikapp och funktionsbortfall kan ske för framtiden om problemet förblir obehandlat. Ur kirurgisk synvinkel måste lårmuskelns (sträckarmuskeln) kraftriktning justeras och tillåta en normal knäledsfunktion och framför allt en normal knäskålsfunktion. I fall av grad 1 till 2 kan ofta en rekonstruktion av mjukdelsvävnad vara tillräcklig, eventuellt i samband med någon typ av stabiliserande konstgjort implantat. Hos fall med grad 3 eller 4 räcker detta oftast inte utan en mera omfattande benrekonstruktion måste ske, ibland med ändring av ligamentfäste eller korrigering av benaxlar. I annat fall kommer återfall att ske beroende på attvinklarna fortfarande är felaktiga. Hos unga individer kan det bli nödvändigt med två operationer, eftersom enslutlig korrektion under vissa omständigheter inte kan göras hos en hund med öppna och aktiva tillväxtzoner utan fara för att skada desamma.

Prognos
Prognosen är ytterst varierande och måste bedömas från fall till fall. Generellt har hundar med patellaluxation grad 1 och 2 samt medial luxation med lindrig bendeformitet en relativt god prognos. Laterala luxationer är i regel mera svårbedömda och måste därför ges en mera avvaktande prognos liksom medial luxation av grad 3. Luxationer av grad 4 med kraftig bendeformitet har en dålig prognos för ett aktivt, normalt liv.  För prognosen är det avgörande hur tidigt i hundens liv som diagnos ställs och behandling inleds. Graden av sekundäraförändringar i skelett och leder påverkar också i hög grad prognosen. 

Ärftlighet
Goda genetiska studier vad gäller PL saknas fortfarande. Men då man sett PL hos många olika raser samt att antalet fall varierar kraftigt mellan raserna och mellan olika "familjer" indikerar det på att PL är ärftligt.
Några forskare hävdar att den är enkel autosomal recessiv medan andra anser att den är polygen. PL fall kan ökas med större inavelsgrad om dom hundar som används till avel


Åtgärd
För "eliminering" av PL-anlag följer man reglerna vid okänd eller polygen arvsgång. Vilket innebär att drabbade hundar ej bör användas i avel samt att avelsdjur bör användas från så bra kullar vad gäller PL som möjligt. Toleransen vad gäller sellekteringen av avelsdjuren måste även ta hänsyn till populationens storlek samt avelsbas. Inom en numerärt liten ras kan man inte bekämpa ett enstaka anlag så hårt att rasen får in flera andra deffekter/sjukdomar på bekostnad av bekämpningen av ett anlag. För sådana raser krävs en mer långsiktig planering, av rasklubben och dess uppfödare i fråga, med en ökande hårdare tolerans vart efter populationen tål detta.

Enkel autosomal recessiv nedärvning.
Enkel innebär att endast en gen på en vanlig kromosom styr sjukdomens uttryck. Autosomal innebär ej könsbunden. Recessiv innebär dubbelt anlag för sjukdomen måste till för att att avkomman skall drabbas. En från modern och en från fadern. Detta gör förståss spårningen av defektgenen lite svårare, då det säkert finns en mängd hundar som är helt friska men som ändå bär på genen i enkel uppsättning.

Polygen nedärvning, (poly = många).
Polygen nedärvning innebär att många gener tillsammans ger en egenskap, i lägre eller högre grad.
Varje gen var för sig, ger en ganska liten eller ingen effekt alls, men som tillsammans ger stor effekt. Eftersom de är många och ofta sitter på olika kromosomer kan man inte direkt bedöma nedärvningen av dem utan effekten blir "blandad". Man kan inte tala om anlagsbärare som vid recessiv nedärvning utan en hund har större eller mindre mottaglighet för defekten.

Skala
Grad 0:  Normal
Grad 1:  Patella ligger på plats men kan luxeras manuellt. Den återgår spontant i normalt läge.
Grad 2:  Patella luxeras lätt manuellt eller spontant. Den är mestadels luxerad men kan responeras.
Grad 3:  Patella är permanent luxerad och kan inte reponeras.
 

Gradering i Finland
Baserat på den kliniska undersökningen kan knäskålsluxationer indelas i fyra svårighetsgrader:
Grad 0:  Normal
Grad 1:  Knäleden är så gott som normal.Knäskålen kan flyttas lättare än normalt och knäskålen kan luxeras om knäet samtidigt sträckes. Knäskålen kan tidvis luxera, men återvänder av sig själv. Fästet från knäskålens raka band kan vara roterat något inåt.
Grad 2:  Knäskålen är vanligtvis på plats då benet är streckt. Knäskålen luxerar då benet böjs eller roteras och kvarblir utanför spången tills den placeras tillbaka. Vadbenets övre del kan ha upp till 30 graders rotation inåt (små hundar).
Grad 3:  Knäskålen är vanligtvis luxerad. Den kan tillfälligt återställas. Vadbenet är roterat upp till 30-60 grader.
Grad 4:  Knäskålen är permanent luxerad, och hålles inte i spången utan operation. Vadbenets övre del roterat upp till 90 grader.