Polvinivel koostuu kolmesta eri nivelestä: reisiluun ja polvilumpion välisestä, reisi- ja sääriluun välisestä, sekä sääri- ja pohjeluun välisestä nivelestä. Polvi on tyypillinen sarananivel, joka liikkuu pääasiassa yhdessä tasossa. Polvilumpio (patella) on kehon suurin jänneluu. Lumpio sijaitsee polvessa, reisiluun telaurassa. Polvinivel yhdistää reisiluun ja sääriluun ja sen ulkopuolella olevan pohjeluun. Polvinivel liikkuu vain eteen ja taaksepäin. Nivelen sivuilla on voimakkaat sivusiteet. Reisiluun alapäässa on kaksi nivelnastaa ja etupinnalla harjanteiden välillä ura, jossa polvilumpio llikkuu. Polvilumpio on nuljuluu, joka mahdollistaa säären ojentajalihasten jänteen kulun ja toiminnan yli liikkuvan polvinivelen. Polvilumpiosta jatkuu jänne sääriluun harjanteeseen. Reisiluun ja sääriluun nivelpinnat eivät ole yhteen sopivat muodoiltaan. Niiden välissä ovat nivelkierukat eli meniskit. Ne ovat sääriluussa ja nivelkapseleissa kiinni ja ovat muodoltasn sopivat reisiluun nivelnastoille. Polvien tukevuuden perustana ovat sivusiteet ja kaksi ristisidettä. Ristisiteet ovat nivelen keskellä reisiluun nivelnastojen ja -kierukoiden välissä. Etummainen ristiside on paksu kierrepunos, joka alkaa reisiluun ulomman nivelnastan takapinnalta ja kiinnittyy sääriluun etuosaan. Se estää varsinkin jalan ollessa ojennettu sääriluuta luisumasta eteenpäin. Takimmainen ristiside alkaa reisiluun etuosasta ja kiinnittyy sääriluun takaosaan. Se estää luiden ylimääräiset liikkeet varsinkin jalan ollessa koukistumassa.


PATELLA LUKSAATIO

Polvilumpion luksaatio eli sijoiltaanmeno : reisiluun päässä olevassa urassa kulkee reisilihaksen jänne ja tämän suojana toimii polvilumpio (patella). Koko takajalan virheasennon taustalla on usein polvilumpion sijoiltaan meno (luksaatio). Kun sääriluu on voimakkaasti ylikiertynyt jänne siirtyy pois urastaan ja patella luksoituu.

Terveessä polvessa polvilumpio liikkuu reisiluun nivelpinnan urassa vain ylös-alas-liikettä. Luksaatiossa lumpio liukuu epänormaaliin asentoon, joko reisiluun sivun sisä- tai ulkopuolelle. Sijoiltaanmenon laajuus tutkitaan polvitarkastuksessa. Se on jaettu neljään eri asteeseen: 1. aste: Lumpio nousee pois urasta harjanteen päälle; 2. aste: Lumpio luiskahtaa harjanteen yli sivuun; 3. aste: Lumpio on sivussa, mutta menee sormilla takaisin uraan, muttei kestä siellä   ja  4. aste: Lumpio on sivussa, eikä siirry uraan.

Polvilumpion sijoiltaanmeno voi olla joko hankittua tai perinnöllistä. Polvilumpion sijoiltaanmenoa esiintyy suhteellisen paljon roduilla, joilla on suora takajalka, kuten chow chow`lla. Vika on tavallisesti synnynnäinen ja sen oletetaan periytyvän usean geenin vaikutuksesta (polygeenisesti) ja väistyvästi (resessiivisesti).

Patella luksaatio voi olla myös hankittua. Jos polven ristisiteet ovat jostain syystä löystyneet (tapaturma) polvilumpio liikkuu tällöin helpommin pois urastaan, sillä ristisiteet tukevat osaltaan povilumpiota. Palpoitaessa polvilumpiota se saadaan pois paikaltaan kuten synnynnäisessä patella luksaatiossakin, mutta koska vika on hankittu se ei ole este koiran jalostuskäytölle.

Synnynnäinen virheellinen polvilumpio voidaan havaita joissain tapauksissa jo noin kuuden viikon iässä. Normaalisti polvitarkastus tehdään täysikasvuiselle koiralle. Piilevät perinnölliset tai hankitut luksaatiot ovat yleensä vanhempien koirien ongelma.

Polvilumpion sijoiltaanmenon oletetaan periytyvän polygeenisesti ja resessiivisesti. Periytymisen aiheuttaa siis useampi geeni ja sairaus tulee esiin vain, jos koira saa molemmilta vanhemmilta sairaudelle altistavia perintötekijöitä.

Polvilumpio voi siirtyä pois telaurasta joko ajoittain tai pysyvästi, tai sitten osittain tai kokonaan. Patella luksoituu yleensä jalan sisäpuolelle, harvemmin ulkopuolelle. Joskus luksaatio voi johtua nivelpintojen vajaakehityksestä ja silloin luksoituminen voi tapahtua molempiin suuntiin.

Ajoittainen Patella luksaatio aiheuttaa hetkittäistä ontumista, jalan "heittämistä" tai askelten jättämistä väliin. Tämä on enimmäkseen oireeton ja melko kivuton. Polvilumpio palautuu itse takaisin paikoilleen.

Pysyvästi luksoitunut patella on koko ajan joko kokonaan tai osittain pois sijoiltaan. Koira pitää jalkaansa usein koukussa, eikä oikein varaa painoaan sille. Jos koiralla on molemmissa jaloissa vakava polvivika, se voi liikkua loikkien tai hypähdellen ja selkä köyryssä. 

PATELLA LUKSAATION TOTEAMINEN JA ASTEET

Patella luksaatiota on vakavuusasteeltaan neljää eri luokkaa. Lievissä tapauksissa koira on oireeton eikä kaipaa sen kummempaa hoitoa (I-aste). Vaikeammissa II-III-asteen tapauksissa koiralla havaitaan selviä liikevaikeuksia. Ravatessaan koira saattaa pitää sairasta raajaansa koukistettuna ilmassa muutaman askeleen verran (polvilumpio on pois paikoiltaan) jatkaen sitten normaalia ravaamista (polvilumpio palautuu paikalleen).
Vakavissa IV-asteen luksaatioissa polvilumpio on pysyvästi pois paikoiltaan. Jos luksaatio on molemminpuolinen koira liikkuu takapää matalana, ikäänkuin hiipien, koska sen on vaikea ojentaa takajalkojaan. Se voi myös liikkua selkä köyryssä ja hyppiä kuin jänis ravatessaan.
Jos luksaatio on vain toispuoleinen, koira saattaa pitää sairasta jalkaansa pysyvästi ilmassa koukistettuna.

Lievempien luksaatioiden hoidoksi riittää yleensä lepo ja kipulääkitys tarvittaessa. Vaikeammat tapaukset joudutaan yleensä hoitamaan kirurgisesti.

Koiran polvet voidaan tutkia joko palpoimalla (tunnustelemalla) ilman rauhoitusta tai sitten polvista voidaan ottaa röntgenkuva, jota varten koira on rauhoitettava. Palpoiden tapahtuvassa tutkimuksessa (Putnam) eläinlääkäri tutkii koiran polvet painamalla polvilumpiota sormilla vuoroin ulko- ja sisäsuuntaan samalla kun jalkaa koukistetaan ja ojennetaan. Tällöin patella joko pysyy paikallaan (polvet terveet) tai sitten liikkuu pois telaurasta (sijoiltaan meno), jolloin koiralla todetaan olevan patella luksaatio. Alla on lyhyt kuvaus patella luksaation eri asteista.

Aste 1
Polvinivel on lähes normaali. Patellaa voidaan liikutella helpommin kuin normaalisti ja se saadaan käsittelemällä luksoitumaan, samalla kun jalkaa ojennetaan ja koukistetaan. Lumpio luksoituu ajoittain, mutta palaa itse paikoilleen. Tyypillistä on, että koira jättää joskus sairaalla jalalla muutaman askeleen väliin. Sääriluu saattaa olla lievästi kiertynyt.
Polvilumpion suoran siteen kiinnityskohta saattaa olla lievästi kiertynyt.

Aste 2
Patella on tavallisesti paikoillaan telaurassa raajan ollessa ojennettu. Se kuitenkin luksoituu jalkaa koukistettaessa tai kierrettäessä ja pysyy pois kunnes se autetaan takaisin paikoilleen joko käsin painamalla tai jalkaa oikaisemalla. Reisiluun ja polvilumpion välinen nivel saattaa nitistä. Sääriluun yläosa voi olla kiertynyt jopa 30 astetta.

Aste 3
Polvilumpio on suurimman osan ajasta poissa paikoiltaan. Patella saadaan takaisin uraansa jalkaa oikaisemalla ja kädellä painamalla. Sääriluu on kiertynyt 30-60 astetta.

Aste 4
Patella on jatkuvasti poissa paikoiltaan, eikä sitä saada pysymään telaurassa ilman leikkausta. Sääriluun kiertymä voi olla jopa 90 astetta.
 

HOITO

Patella luksaatiota voidaan yrittää korjata erilaisilla leikkauksilla. Lieväasteinen sijoiltaanmeno ei aiheuta pienelle ja kevyelle koiralle kipua eikä haittaa. Jopa kolmannen asteen polvilumpion sijoiltaan meno saattaa olla miltei oireeton, koira ontuu vain silloin tällöin tai jättää askeleitaan väliin. Leikkaushoitoon tällaisissa tapauksissa ei kannata ryhtyä. Mikäli polvivika aste on korkea, koira on kivulias ja sen liikkuminen vaikeaa tai jos luksoituva polvilumpio aiheuttaa tulehduksen niveleen, on leikkaushoito paikallaan.

Patella luksaatio on perinnöllinen ja siksi polvileikattu koira ei ole jalostuskoira, vaikka se liikkuisi yhtä hyvin kuin tervepolvinen lajitoveri. Koirassa peitetty virhe ei katoa sen perimästä. Polvilumpion sijoiltaan menoa vastustetaan jalostustyöllä. Jalostukseen voidaan harkinnan mukaan käyttää perinnöllisen patellaluksaation asteita 0 tai 1 omaavia koiria kunhan parituksen toinen osapuoli on terve.


    Lausunto Putnam-asteikon mukaan
   0   Normaali
   1   Polvinivel on lähes normaali
   2   Polvilumpio luksoituu polvea koukistettaessa tai kierrettäessä
   3   Polvilumpio on yleensä luksoituneena
   4   Polvilumpio on pysyvästi luksoitunut

   medial   Polvilumpio luksoituu sisään päin
   lateral   Polvilumpio luksoituu ulos päin


Patella luksaatio medialis eli sisäpuolinen sijoiltaanmeno
   - yleinen kääpiöroduilla ja keskikokoisilla koirilla
   - suomen pystykorvalla harjanteen vajaakehitys
   - perinnöllinen virhe, useimmin 2.-4. asteisia ei siitokseen mielellään
   - länkisäärisessä jalassa lihakset vetävät polvilumpion sivuun
   - luksaatio voi syntyä tapaturmaisesti voimakkaassa polven kiertoliikkeessä.
   HOITO: Leikkaushoito, jos koira ontuu. Useita eri leikkausmenetelmiä. Onnistumisprosentti hyvä, leikkaus kannattaa tehdä.